DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

Een innovatieve visie op het Rijksmonument

Het verduurzamen van een 17de-eeuwse Rijksmonumentale rietgedekte boerderij: nog maar weinig mensen hebben die uitdaging aangedurfd of zijn erin geslaagd. Zonder aantasting van de monumentale waarden gaat Nynke's Pleats van het gas af. Het zal een voorbeeld-stellende duurzame plek worden, in balans met de natuurlijke omgeving, waar het hele jaar aangenaam verbleven kan worden.

Duurzame installaties

De nieuwe verwarming wordt een laag- temperatuurverwarming. Twee warmtepompen van in totaal 34kW vermogen, die als bron gebruik maken van tien grondboringen van 80 tot 128 meter diep, vervangen de verschillende gasketels die nu in het pand staan. Omdat zoveel mogelijk luchtdicht zal worden gebouwd, is een goede ventilatie noodzakelijk. Alle ruimtes zullen voorzien worden van een lucht-wtw (warmte- terug-winning) installatie en de begane grond krijgt vloerverwarming.

‘Seizoenenboerderij’

Naast de keuze voor duurzame installaties, wordt de woning ook duurzaam gebruikt: het monument wordt ingericht als ‘seizoenenboerderij’. Afhankelijk van de buitentemperatuur, worden ruimtes beperkter gebruikt. Zo is het doel om de grote schuurruimte in de koudste wintermaanden niet of beperkt te gebruiken. Volgens het box-in-box principe zullen andere ruimtes beter geïsoleerd worden en kunnen juist in die maanden hun functie hebben. Om dit mogelijk te maken is gekozen voor een slimme indeling in compartimenten, waardoor het gebouw op verschillende momenten verschillend gebruikt kan worden. Op die manier wordt minder energie verspild. Daarnaast worden de gebruikers zich meer bewust van de keuzes die je kan maken om duurzaamheid te realiseren. Een trui aantrekken is tenslotte een ultieme manier van isoleren!

Circulair en lokaal

Bij de restauratie en herbestemming van de Pleats zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van materialen die al aanwezig zijn, of die uit de omgeving komen, met als doel zo weinig mogelijk te verspillen of uitstoot te genereren. Ook bij de keuze van vaklieden weegt het lokale aspect mee, om te zorgen dat de CO2 uitstoot door het transport beperkt blijft. Hierdoor wordt tegelijkertijd de lokale economie gestimuleerd. Daarnaast is er inmiddels een elektrische laadpaal voor auto’s gerealiseerd om werklieden en bezoekers te stimuleren elektrisch te rijden.

in balans met de NATUUR

vogelgebied

Elk najaar vliegen er honderdduizenden ganzen over Piaam richting het zuiden. Ze overnachten op de velden rondom het terpdorp. Het is een prachtig gezicht. Ook de buitendijkse natuurgebieden in het IJsselmeer vlak over de dijk bij Piaam zijn een bekende plek voor vogelspotters. Daarnaast huisvest het dorp een klein vogelmuseum dat helaas sinds 2019 (tijdelijk) gesloten is. Kijk voor de laatste informatie op de website van het museum.

eendenkooien

Nynke's Pleats ligt in het beschermde afpalingsgebied van twee 17de-eeuwse eendenkooien: één in particulier beheer en daarnaast de Buismanskoai. Vroeger waren deze eendenkooien het domein van de kooiker, die hier eenden ving om te verkopen als lekkernij. De Buismanskoai wordt onderhouden door natuurorganisatie It Fryske Gea en is te bezoeken met een gids.

vogelkijkhut

Vlak over de dijk bij Piaam staat de Ral Vogelkijkhut, genoemd naar de watervogel. De vogelkijkhut biedt uitzicht op rietmoeras, het IJsselmeer en het ondiepe water van de Piaamergeul, vaak met watervogels zoals krakeend, knobbelzwaan, kleine zwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. Sinds de grote zilverreiger op de Makkumer Noordwaard broedt, slapen soms wel tachtig zilverreigers voor de hut. Ook lepelaars zijn er regelmatig te zien, evenals diverse soorten steltlopers en bij een lage waterstand zelfs reuzensterns. Verder de kleine karekiet, tjiftjaf, goudplevier, en allerlei andere soorten vogels.

NYNKE's PLEATS WORDT OMRINGT DOOR RUST EN RUIMTE